Isikuandmete töötlemine eraisikute Lojaalsusprogrammi raames (Programmi privaatsuspoliitika)

1. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel isikut saab tuvastada. AS Kesko Senukai Estonia (K-rauta) töötleb isikuandmeid üksnes kooskõlas õigusaktide ja ettevõtte siseste juhenditega. Isikuandmeid töödeldakse vaid minimaalselt vajalikus mahus ja neid kogutakse kliendisuhte alguses ja jooksul, kaupade ja teenuste ostmisel, profiilianalüüsi teostamisel, tagasiside küsimisel ning kodulehe külastamisel. Kliendil on kohustus esitada K-rautale isikuandmed, mis on taotluses märgitud tärniga. Vastasel juhul ei saa kahjuks klient Programmiga liituda.

2. K-rauta jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, tehes muudetud privaatsuspoliitika koheselt kättesaadavaks K-rauta tagab, et sõltumata muudatustest on isikuandmed nõuetekohaselt kaitstud. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati saadaval kauplustes ja kodulehel https://www.koduomanik.ee/privaatsuspoliitika.

3. Töödeldavad isikuandmed on:

 • 3.1. Kliendi poolt taotluses esitatud andmed, sh isikuandmed nagu isikukood ja nimi, vanus ja sugu, elu- või tegevuskoht;
 • 3.2. Kontaktandmed nagu telefoninumber ja e-posti aadress;
 • 3.3. Ostude ja tellimuste andmed, sh ostude ajalugu, sõlmitud lepingud, kasutatud soodustused;
 • 3.4. Koduomaniku staatuse taotlemisel esitatud andmed seoses teostatavate töödega nagu teostatavad tööd ja nende plaanitav maksumus, objekti liik;
 • 3.5. Kliendi antud nõusolekud nagu pakkumiste saatmiseks (vabatahtlik), tagasiside küsimiseks (kohustuslik Koduomaniku Programmiga liitumiseks) ja isikuandmete töötlemiseks parimate pakkumiste tegemiseks, sh profiilianalüüs (kohustuslik Programmiga liitumisel);
 • 3.6. Info Kliendi esitatud avalduste ja pretensioonide kohta ning vastused neile.

4. Programmis kogutud isikuandmeid töödeldakse järgmistel alustel ja eesmärkidel:

 • 4.1. Lepinguliste kohustuste täitmiseks:
  • - kliendisuhete haldamine ja hoidmine, sh lepingute sõlmimine, andmete uuendamine ja parandamine;
  • - kliendi küsimustele vastamine;
  • - pretensioonide lahendamine;
 • 4.2. Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (sh oma õiguste kaitseks, õigusorganite nõudel andmete edastamine).
 • 4.3. Nõusoleku alusel:
  • - toodete ja teenuste pakkumine, teenuste arendamine, sh otseturundus ja profiilianalüüs;
  • - veebilehe kasutamine ja täiustamine;
  • - tagasiside küsimine kaupluse külastuse kohta, sh küsitluste ja rahuolu uuringute läbiviimine.
 • K-rauta teostab otseturundust üksnes juhul, kui klient on selleks nõusoleku andnud.
 • Otseturunduse raames saadab K-rauta uudiskirju, teateid soodus- ja eripakkumiste, käimasolevate tarbijamängude, kampaaniate jmt kohta e-posti ja/või telefoni teel.
 • Tagasiside küsimine. K-rauta küsib kliendilt tagasisidet (arvamust) kaupade ja teenuste kohta, mida klient on tarbinud kaupluses, tellinud kodulehelt või soovib tarbida ja klienditeeninduse kohta üldisemalt.
 • Profiilianalüüs tähendab, tähendab, et isikuandmeid kasutatakse kliendi profiili loomiseks. Profiilianalüüsil püütakse prognoosida ostusoove ning -harjumusi, et teha personaalseid pakkumisi (ja pakkuda ka muid eeliseid), mis vastaksid enim kliendi huvidele ja ootustele või andmeid kasutatakse kliendi Koduomaniku programmis osalemise pikendamisel ja peatamisel. Selleks analüüsitakse kliendi eelistusi ja ostukäitumist, esitatud isikuandmeid, ostutehinguid (ostu sooritamise aeg ja koht, ostetud tooted ja teenused jms), kasutatud soodustusi jne. Programmis osalemine ilma profiilianalüüsiks ja tagasiside küsimiseks nõusolekut andmata ei ole võimalik. Vastavalt seadusandlusele on Kliendil õigus iga antud nõusolek tagasi võtta (sh keelduda profiilianalüüsi teostamisest), kuid sellisel juhul ei saa Programmis osaleda ja kliendi konto suletakse.
 • 4.4. Õigustatud huvi alusel:
  • - tarbijamängude läbiviimine;
  • - klienditeeninduse kvaliteedi tõstmine.

5. K-rauta edastab isikuandmeid:

 • - kontserni kuuluvatele ettevõtetele (Kesko Senukai Digital UAB, Kesko Senukai Lithuania UAB jne);
 • - kohtule, kohtuvälistele vaidlusi lahendavatele organitele;
 • - järelevalveasutustele ja õigusorganitele;
 • - koostööpartneritele turundusteadete edastamiseks (vaid kliendi vastava nõusoleku korral);
 • - koostööpartneritele, kes osutavad transpordi- ja remonditeenuseid, kui see on vajalik kauba kohale toimetamiseks või tellitud teenuse kohapeal teostamiseks;
 • - koostööpartneritele, kes osutavad K-rautale teenuseid tavapärase majandustegevuse raames (IT-, finants-, analüüsi-, konsultatsiooni, klienditoe jm teenused) õigustatud huvi alusel.

6. K-rauta tagab, et kõik koostööpartnerid kohustuvad hoidma isikuandmeid konfidentsiaalsena ning isikuandmed on kaitstud vastavalt seaduse nõuetele.

7. Kliendil on õigus:

 • - tutvuda enda kohta kogutud ja töödeldud andmetega; nõuda ebaõigete andmete parandamist või kustutamist;
 • - nõuda enda isikuandmete töötlemise piiramist, lõpetamist, sh antud nõusolekud tagasi võtta;
 • - taotleda andmete ülekandmist.

Taotlus eeltoodud õiguste rakendamiseks tuleb esitada e-postile klienditeenindus@keskosenukai.eevõi kaupluses kohapeal.

8. K-rauta ei edasta isikuandmeid kolmandatesse riikidesse ja rahvusvahelistele organisatsioonidele.

9. K-rauta säilitab Programmi raames kogutud isikuandmeid:

 • - 1 aasta saadetud otseturunduspakkumised;
 • - 3 aastat (arvates Programmist väljumisest või välja arvamisest) – muud kogutud isikuandmed;
 • - 1 aasta Koduomaniku programmiga liitumises küsitud ehitusobjektiga seotud info
 • - 7 aastat raamatupidamisandmed.

10. Isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise tuvastamisel või selle kahtluse korral on Teil õigus pöörduda avaldusega K-rauta andmekaitsespetsialisti poole klienditeenindus@keskosenukai.ee või Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtusse.

Sul on küsimus? Helista meile +372 630 9700 / klienditeenindus(ät)keskosenukai.ee